گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

اعضاء شورای مرکزی گروه

کد عضویتمشخصاتسمتشهر
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۱ مسعود طباطبایی سر گروهتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۲

نام بعدآ درج میگردد

دبیر و سخنگوتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۳

 نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۴

نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۵

نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۶

 نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۷

نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۸

 نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۰۹

نام بعدآ درج میگردد

شورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۰جناب آقای جابر غفاریانشورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۱جناب آقای امین مولائی فرشورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۲جناب آقای اصغر طاهریشورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۳جناب آقای بیژن پروینیشورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۴جناب آقای محسن عسگریشورای مرکزیتهران
۲۵۶۲۰۰۰۰۰۱۵جناب آقای اسماعیل توکلیشورای مرکزیتهران

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

تبادل لبنک

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم