گروه انسانهای سبز "صلح و عدالت برای زندگی"

غیر سیاسی، دولتی، مذهبی و قومی با هدف گسترش فعالیتهای انسان دوستانه و زیست محیطی در جامعه و معرفی گسترده تر تاریخ، فرهنگ، صلح و نوعدوستی ایرانیان که ریشه در اندیشه نیاکانمان دارد


سوسوی فانوس در تاریکی از تیزی شمشیر برنده تر است، پس در نبرد با تاریکی شمشیر نکشید فانوس بی افروزید تا فروغ فانوس ها تاریکی را نابود نماید.

سفارت خانه محترم ایتالیاردیف نامه : 1 شماره نامه : 721/79427 تاریخ نامه : 1386/05/09
فرستنده : وزارت امور خارجه ایران گیرنده : سفارت جمهوری ایتالیا

'یاداشت'

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری ایتالیا در تهران احتراما اشعار میدارد:

- گذرنامه عادی شماره 01436812 متعلق به آقای امیرحسین - ره پیمای جدید
- گذرنامه عادی شماره 06816346 متعلق به آقای سیدمسعود - طباطبائی رضوی نظری
- گذرنامه عادی شماره 01843526 متعلق به آقای علی - داودی
- گذرنامه عادی شماره 07577247 متعلق به آقای حسین - منصوری مهر

که به منظور انجام امور فرهنگی بمدت دو هفته عازم آن کشور میباشند معرفی میگردند .
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.


سفارت جمهوری ایتالیا - تهران

کپی نامه
ردیف نامه : 2شماره نامه : 721/84808 تاریخ نامه : 1387/03/27
فرستنده : وزارت امور خارجه ایران گیرنده : سفارت جمهوری ایتالیا


'یاداشت'

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری ایتالیا در تهران احتراما اشعار میدارد:

آقای فرشاد - فلاح صفا دارنده گذرنامه عادی شماره 2225558
آقای علی - راموز دارنده گذرنامه عادی شماره 12422452
آقای سیدمسعود - طباطبائی رضوی نظری دارنده گذرنامه عادی شماره 13621757
آقای علی - داودی دارنده گذرنامه عادی شماره 01833526

که پیاده قصد عبور از آن کشور را دارند معرفی میگردند .

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.


سفارت جمهوری ایتالیا - تهران

کپی نامه
ردیف نامه : 3  شماره نامه : 721/97530 تاریخ نامه : 1389/05/10
فرستنده : وزارت امور خارجه ایران گیرنده : سفارت جمهوری ایتالیا
'یاداشت'

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری ایتالیا در تهران احتراما اشعار میدارد:

گذرنامه عادی شماره 12422452 متعلق به آقای علی - راموز 
گذرنامه عادی شماره 13621757 متعلق به آقای سیدمسعود - طباطبائی رضوی نظری دارنده 
گذرنامه عادی شماره 18788590 متعلق به آقای علی - داودی

که به منظور انجام امور فرهنگی عازم آن کشور میباشند معرفی میگردد .
موجب امتنان خواهد بود چنانچه روادید یک ماهه صادر فرمایند .

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.


سفارت جمهوری ایتالیا - تهران

کپی نامه اول
'یاداشت'

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اظهار تعارفات خود به سفارت جمهوری ایتالیا در تهران احتراما اشعار میدارد:

گذرنامه عادی شماره 12422452 متعلق به آقای علی - راموز 
گذرنامه عادی شماره 13621757 متعلق به آقای سیدمسعود - طباطبائی رضوی نظری دارنده 
گذرنامه عادی شماره 18788590 متعلق به آقای علی - داودی
گذرنامه عادی شماره 18022839 متعلق به آقای محمدعلی - حسن خانی

که به منظور انجام امور فرهنگی و ارائه طرح کمربند صلح جهانی در دور دنیا با دوچرخه عازم آن کشور میباشند تلوا ایفاد میگردد .

موجب امتنان خواهد بود چنانچه روادید ذو ماهه صادر فرمایند .

موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید مینماید.


سفارت جمهوری ایتالیا - تهران

کپی نامه دوم

سخن اول: اینجا ایران است، سرزمین اهورایی و قلب چندین هزار ساله تاریخ دنیا و دارای تمدنی کهن با مردمانی یگانه پرست و صلح جو با اندیشه های انسانی و میهن پرستانه از کورش هخامنشی تا شهید فهمیده و انسانهای بزرگی که برای در احتزاز ماندن پرچم این مرز و بوم کهن جانفشانی ها نمود و زین پس نیز خواهند نمود و اگر هزاران هزار سپاه اسکندر و تازی و مغول به ایران تاخت آورند، ما همچون برف در تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان ذوب میگردیم تا دوباره...... ادامه

سخن دوم: من از مرز بین کشورها و تبعیض بین انسانها بیزارم، از فقر بیزارم، از بی عدالتی بیزارم، از تبعیض بین زن و مرد بیزارم، از ستم بیزارم، از بند بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان بیزارم، از کشتن انسانهای بیگناه بیزارم، از هر چه و هر که آزادی  و عدالت را ... ادامه

برگزار کننده تورهای ملی میهنی گردشگران پارسی

رکورددار ایران و دنیا با حداقل 55 هزار کیلومتر رکاب زدن

با شما سبز می اندیشیم و سبز می مانیم